Informacje pomocne do prowadzenia pacjenta

Czym jest GACA SYSTEM?

GACA SYSTEM na pierwszym miejscu stawia świadomość pacjenta odnośnie procesów, jakie będą zachodziły w jego organizmie w czasie realizacji programu, konieczności samokontroli ciśnienia tętniczego, glikemii, częstości akcji serca (w zależności od specyfiki schorzeń), rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia w trakcie rozmów z terapeutą, realizacji zaleceń, wykonywania badań kontrolnych, a przede wszystkim poinformowania lekarza prowadzącego o zamiarze, a następnie kolejnych etapach w realizacji programu.

Współpraca z lekarzem (bądź lekarzami) leczącym osobę realizującą program zawsze była dla jego twórcy - Konrada Gacy niezwykle istotna, a w przypadku osób z zaawansowanymi schorzeniami jest warunkiem bezwzględnym, aby dana osoba mogła rozpocząć realizację programu. Często terapeuta prosi o opinię lekarza prowadzącego odnośnie zaleceń dla danej osoby dot. intensywności treningu, specyfiki diety, czy zezwolenia na realizację programu przy aktualnym stanie zdrowia.

Badania

Każda z osób rozpoczynających proces redukcji wagi proszona jest o wykonanie panelu badań laboratoryjnych (morfologia, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, elektrolity, analiza moczu, AST, ALT, TSH i ewentualnie inne w zależności od schorzeń), które analizowane są przez lekarza, a wnioski przekazywane terapeutom mającym bezpośredni systematyczny kontakt z osobą realizującą program. Z powodu dbałości o zdrowie osób realizujących program zostało powołane Konsylium Medyczne, w składzie którego są: lekarz rehabilitanci, psychologowie.

Kontrolowana redukcja leków

Jedną z najważniejszych kwestii bezpieczeństwa pacjenta jest wymuszona poprawą stanu zdrowia dość szybka redukcja dawek leków w przypadku cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, a także innych chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego samokontrola pacjenta oraz ścisła współpraca z lekarzem rodzinnym i specjalistą jest niezbędnym elementem procesu redukcji masy ciała.

KARDIOLOGIA

Program zakłada dietę bezsolną (oczywiście zawsze z minimalną ilości soli zawartej z naturalnych produktach, albo np. płatkach, chlebie itd.), co w przypadku chorych na choroby sercowo-naczyniowe jest bardzo istotne. Obserwowano bardzo szybkie (3-4 dzień) spadki ciśnienia tętniczego po odstawieniu soli i z tym związaną pilną redukcję dawek leków hipotensyjnych głównie moczopędnych (wyeliminowany główny mechanizm działania- zwiększone wydalanie sodu z moczem). Obecnie dla chorych kardiologicznie przewidziane jest stopniowe zmniejszenie zawartości soli w diecie (ok. 2-3g/dobę), co ma spowolnić proces normalizacji ciśnienia tętniczego.

 • konieczność samokontroli - systematyczne (minimum 2 x dziennie) pomiary ciśnienia tętniczego przez pacjenta;
 • bezwzględna konieczność realizacji programu przy kontroli lekarskiej - redukcja dawek leków hipotensyjnych, zaczynając od moczopędnych głównie pętlowców i tiazydów; książeczka poprawy zdrowia;
 • wstępne i okresowe badania głównie kontrola poziomu elektrolitów (możliwość okresowego obniżenia poziomu potasu, magnezu, niekiedy sodu) wczesna reakcja w celu wyrównania ich poziomu;
 • u większości pacjentów z nadciśnieniem zależnym od otyłości obserwowana jest trwała normalizacja ciśnienia tętniczego bez konieczności stosowania leków hipotensyjnych nawet po zakończeniu procesu (przy kontynuacji zdrowego stylu życia), szczególnie osób z nadciśnieniem sodozależnym;
 • każda osoba z chorobą niedokrwienną serca ma znacznie zredukowany zakres optymalnego pulsu w czasie realizacji treningów aerobowych; na jego poziom ma także wpływ przyjmowany betabloker (jego rodzaj i dawka), a przede wszystkim zaawansowanie choroby;
 • pacjenci z chorobą wieńcową powinni mieć ocenę kardiologa leczącego, co do oceny stabilności choroby, jej zaawansowania, ewentualnie wykonania próby wysiłkowej szczególnie u osób odczuwających dolegliwości wieńcowe, a także ocena możliwego nasilenia wydolności fizycznej;
 • każda osoba z chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi jest od początku realizacji programu objęta szczególną opieką, począwszy od specjalnie skonstruowanego planu dietetycznego i treningowego, poprzez specjalną troskę konsultantów, trenerów oraz nadzór nad pacjentem przez zespół medyczny;
 • trening aerobowy zawsze przeprowadzany jest przy kontroli pulsu, początkowo skrócony i o niewielkim nasileniu, ze stopniowo zwiększaną intensywnością;
 • szczególnie ważna jest współpraca pomiędzy pacjentem, konsultantem, trenerem, lekarzem Gaca System oraz lekarzem leczącym; w tym celu została wprowadzona książeczka poprawy zdrowia;
 • podstawą jest świadomość i codzienna samokontrola pacjenta- pomiar i zapisywanie wartości ciśnienia tętniczego, częstości akcji serca, samopoczucie;
 • dzięki programowi pacjenci zyskują szybkie obniżenie i normalizację poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i trójglicerydów, a przy dłuższym stosowaniu wzrost wartości cholesterolu HDL; normalizację gospodarki węglowodanowej, homocysteiny, a tym samym warunki sprzyjające zatrzymaniu rozwoju miażdżycy i stabilizację blaszek miażdżycowych;
 • trening aerobowy z kontrolą pulsu i bardzo powolnym wzrostem intensywności pozwala uzyskać znaczną poprawę wydolności fizycznej;
 • pacjenci w znakomitej większości wymagają zmniejszenia dawek leków, zwłaszcza przy towarzyszącym nadciśnieniu tętniczym (tylko we współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym);
 • wszystkie w/w czynniki wpływają na poprawę jakości życia, sprawności fizycznej i zmniejszenie nasilenia dolegliwości wieńcowych;
 • realizacja programu możliwa tylko po zezwoleniu kardiologa leczącego, z wyznaczeniem zakresu wysiłku fizycznego; po przeprowadzeniu badań wstępnych, z założeniem ścisłego kontaktu z lekarzem prowadzącym i wykonywania badań kontrolnych;
 • od początku realizacji programu osoba jest objęta szczególną opieką, począwszy od odpowiednio skonstruowanego planu dietetycznego i treningowego, poprzez specjalną troskę konsultantów, trenerów oraz nadzór nad pacjentem przez zespół medyczny;
 • najważniejsza jest świadomość i codzienna samokontrola pacjenta- pomiar i zapisywanie wartości ciśnienia tętniczego, częstości akcji serca, samopoczucie, konieczność zgłaszania jakichkolwiek dolegliwości lub zmęczenia;
 • program jest dostosowany do potrzeb chorych kardiologicznie j.w., stosowana jest stopniowa redukcja soli, odpowiednia ilość wypijanych płynów (zmniejszona w stosunku do typowych), bardzo ostrożne rozpoczynanie treningu aerobowego z dostosowanym i odpowiednio zmniejszonym pulsem;
 • pacjent zyskuje poprawę wydolności fizycznej, normalizację parametrów metabolicznych gospodarki węglowodanowej (glukoza, insulina), tłuszczowej (cholesterolu, trójglicerydów), a także ciśnienia tętniczego, co przekłada się bezpośrednio na poprawę stanu zdrowia i jakości życia;
 • zalecana jest wstępna ocena zespołu medycznego, wykonanie badań wstępnych, a później okresowa kontrola poziomu elektrolitów i ewentualne wyrównanie poziomu potasu i magnezu do poziomu powyżej połowy zalecanej normy;
 • konieczny kontakt pacjenta z lekarzem prowadzącym, ewentualnie modyfikacja leczenia, okresowe wykonanie EKG itp.; pacjent zobowiązany jest przekazać konsultantowi wszelkie wskazania lekarza prowadzącego;
 • jeżeli pacjent przyjmuje leki p/krzepliwe (np. acenokumarol), na działanie których mają wpływ spożywane produkty, ma odpowiednio zmodyfikowaną dietę;
 • program jest dostosowany do potrzeb chorych kardiologicznie, stosowana jest stopniowa redukcja soli; trening aerobowy z obniżonym zakresem pulsu treningowego (tak jak u innych osób przyjmujących betabloker);
 • samokontrola: ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca, konieczność informowania konsultantów, lekarzy, trenerów o jakichkolwiek dolegliwościach, gorszym samopoczuciu;
 • pacjenci zyskują poprawę wydolności fizycznej, normalizację parametrów metabolicznych;

ENDOKRYNOLOGIA

 • znacząca grupa osób otyłych ma już leczoną, bądź ukrytą niedoczynność tarczycy, część z nich jest spowodowana chorobą autoimmunologiczną (choroba Haschimoto), a część zaburzeniami natury czynnościowej (wtórnie do otyłości, zaburzeń rytmu wydzielania kortyzolu i następnie blokowanie transformacji T4 do T3);
 • osoby z wyrównaną i leczoną niedoczynnością tarczycy mają porównywalne tempo utraty masy ciała, jak osoby bez niedoczynności tarczycy;
 • przy chorobie Hashimoto: program zakłada zwiększone zawartości węglowodanów w diecie;
 • przy diecie bezsolnej odpowiednia ilość jodu zawarta jest w zalecanych suplementach i pokarmach (np. rybach morskich);
 • każda osoba, która przy wstępnych badaniach ma wartość TSH odbiegającą od normy (TSH znajduje się w panelu wstępnych badań laboratoryjnych Gaca System), otrzymuje zalecenie jak najszybszej konsultacji u lekarza endokrynologa;
 • każdy pacjent leczony endokrynologicznie otrzymuje zalecenie poinformowania endokrynologa odnośnie rozpoczęcia realizacji programu, a także przekazywania zalecenia lekarza konsultantowi Gaca System;
 • w czasie realizacji programu przy niedoczynności tarczycy obserwuje się łagodnie postępującą normalizację TSH, co wymaga częstszego niż normalnie oznaczania jego poziomu i modyfikację dawek leków hormonalnych;
 • konieczność systematycznej kontroli glikemii, początkowo minimum 3 razy dziennie; pacjent musi być odpowiedzialny i świadomy, znać objawy hipoglikemii, umieć im zaradzić, potrafić odpowiednio rozłożyć w czasie posiłki i wysiłek fizyczny;
 • niezbędny jest ścisły kontakt pacjenta z diabetologiem głównie z powodu modyfikacji leczenia; przy terapii mieszanej (lekami hipoglikemizującymi i insuliną) rozpoczęcie terapii zależy od świadomości pacjenta i umiejętności doboru dawek insuliny w zależności od aktualnego poziomu glikemii;
 • osoba z cukrzycą od początku realizacji programu objęta jest specjalną opieką konsultanta, zespołu medycznego i trenerów;
 • przy prawidłowo przeprowadzonym przez pacjenta procesie redukcji masy ciała, poziom glikemii obniża się powoli i systematycznie; w każdym przypadku po normalizacji masy ciała poziom glikemii jest stabilny przy minimalnych dawkach leków lub zupełnie bez leków hipoglikemizujących; pracując nad spadkiem masy ciała przy odpowiedniej diecie spełniającej w pełni normy diety cukrzycowej, a także realizując systematycznie wysiłek aerobowy, niwelujemy przyczynę cukrzycy typu 6 u osób otyłych - insulinooporność; wraz z redukcją tkanki tłuszczowej pacjent pozbywa się także innych objawów będących składową zespołu metabolicznego- normalizacja ciśnienia tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, poziomu kwasu moczowego, homocysteiny itd.;
 • złożoność schorzeń endokrynologicznych skłania do indywidualnej oceny każdego pacjenta przez zespół medyczny;
 • jeżeli istnieje podejrzenie zaburzeń hormonalnych mających wpływ na gospodarkę wodno-elektrolitową pacjenci otrzymują specjalną dietę z odpowiednią zawartością soli; aby zaś umożliwić realizację programu z dietą bezsolną osobom z w/w chorobami, należy zasięgnąć opinii endokrynologa leczącego w zakresie, czy jest możliwe stosowanie diety bezsolnej;
 • wszelkie zalecenia endokrynologa pacjent obowiązany jest przedstawić konsultantowi;
 • obserwowane u osób otyłych oraz poddanych przewlekłemu stresowi zaburzenia wydzielania kortyzolu zazwyczaj ulegają normalizacji pod wpływem stosowania regularnego wysiłku fizycznego i oraz normalizacji parametrów metabolicznych i masy ciała;

NEFROLOGIA

 • osoba z kamicą nerkową musi zwracać szczególną uwagę na wypijanie odpowiedniej ilości płynów wg zaleceń;
 • w zależności od rodzaju kamieni dieta dobrana jest w odpowiedni sposób, aby zminimalizować zawartość tych składników (np. kwasu szczawiowego);
 • niezbędne są wstępne badania, aby ocenić wydolność nerek, poziom elektrolitów, kwasu moczowego oraz analizę moczu; badania te trzeba powtarzać wg zaleceń zespołu medycznego;
 • poziom białka w każdej z diet programu nigdy nie przekracza 1g/kg m.c.; w przypadku osób z niewydolnością nerek jest jeszcze obniżany i dostosowywany do aktualnej sytuacji zdrowotnej;
 • przed przystąpieniem do realizacji programu zawsze pacjent jest proszony o przyniesienie aktualnych zaleceń lekarza nefrologa w zakresie spożywania białka, wapnia, fosforu, sodu i płynów;
 • niezbędne jest wykonanie wstępnego panelu badań z rozszerzonym zakresem badanych elektrolitów oraz kreatyninę, mocznik, kwas moczowy, analizę moczu;
 • pacjent z niewydolnością nerek zawsze objęty jest indywidualnym programem dostosowanym do aktualnego stanu zdrowia oraz specjalną opieką konsultantów, trenerów i zespołu medycznego; pacjenci w początkowych stadiach niewydolności nerek i stabilnych parametrach w większości nie wymagają modyfikacji programu; im bardziej zaawansowane stadium choroby, tym większa indywidualizacja pracy z pacjentem;
 • pacjent koniecznie musi być pod opieką lekarza nefrologa, współpracować odnośnie zaleceń co do leków, ilości białka, płynów itp. oraz przekazywać te informacje konsultantom;
 • wraz ze spadkiem masy ciała i normalizacją elementów zespołu metabolicznego są eliminowane dodatkowe obciążenia bardzo niekorzystnie wpływające na funkcję nerek (cukrzyca, miażdżyca, zaburzenia elektrolitowe, hyperurykemia itp.); jest możliwość redukcja dawek leków hipotensyjnych, także moczopędnych i normalizacja ciśnienia tętniczego; w niewydolności nerek jest bardzo istotne, aby pacjent wraz z redukcją masy ciała zmniejszał masę tkanki tłuszczowej, rozwijając masę mięśniową, co zapewnia realizacja programu Gaca System;

GASTROLOGIA

 • pacjenci z upośledzonym wydzielaniem zewnątrzwydzielniczym mogą realizować program w całości, dostosowując formę przygotowania zalecanych produktów tak, aby były najbardziej lekkostrawne, jeżeli przyjmują enzymy trawienne (np. Kreon) powinni nadal to kontynuować;
 • bardzo ważna jest współpraca pacjenta z terapeutą i informowanie o swoich dotychczasowych i obecnych obserwacjach odnośnie tolerancji poszczególnych pokarmów;
 • zalecenia gastrologa pacjent jest zobowiązany przekazać konsultantowi w czasie pierwszej konsultacji, aby odpowiednio dostosować zalecenia dietetyczne;

Diety w GACA SYSTEM są lekkostrawne i najczęściej nie ma potrzeby ich modyfikacji, jeżeli pacjent ma specjalne ograniczenia odnośnie określonych produktów, powinien je uzgodnić z terapeutą; powinien mieć wyleczony każdy ostry stan zapalny i jeżeli zaleci lekarz prowadzący lub lekarz zespołu medycznego wykonaną gastroskopię;

 • nieznaczne podwyższenie parametrów wątrobowych nie stanowi jakichkolwiek p/wskazań do realizacji typowej diety, gdyż większość pacjentów z dużą otyłością ma cechy otłuszczenia lub stłuszczenia wątroby, co ulega powolnej redukcji w trakcie utraty tkanki tłuszczowej;
 • jeżeli pacjent przed realizacją programu ma dwukrotnie lub więcej podwyższone parametry wątrobowe, kamicę pęcherzyka żółciowego, dolegliwości bólowe, przewlekłą chorobę wątroby, ma zmodyfikowaną dietę zgodnie z zaleceniami diety wątrobowej; powinien być w kontakcie z lekarzem prowadzącym, mieć wykluczony aktywny proces zapalny i oprócz badań wstępnych, (jeżeli zaleci lekarz także usg jamy brzusznej), wykonywać badania okresowe zgodnie z zaleceniami; najważniejsza jest szczera współpraca z konsultantem odnośnie samopoczucia, dolegliwości i realizacji programu, aby na bieżąco eliminować elementy diety, które pacjent gorzej toleruje;
 • pacjenci z marskością wątroby mogą realizować program pod warunkiem stabilnego stanu zdrowia, po wykluczenia żylaków przełyku (konieczna aktualna gastroskopia), wykonaniu badań wstępnych i otrzymania zaleceń lekarza gastrologa;
 • program może być realizowany po zgodzie lekarza gastrologa w stanie remisji i według jego specjalnych zaleceń;
 • jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, program realizowany jest typowo dla osób z chorobami przewodu pokarmowego; istotna jest (jak wyżej) szczera współpraca pacjenta z konsultantem odnośnie samopoczucia i reakcji na dane produkty żywnościowe;

Zwracana jest specjalna uwaga na dostosowanie ilości błonnika zgodnie z zaleceniami dla tej grupy chorych; ważne jest przestrzeganie przez pacjenta zaleceń odnośnie ilości wypijanych płynów;

Pacjenci są indywidualnie prowadzeni zgodnie z ich osobistymi nietolerancjami na dane składniki pokarmowe;

W Gaca System istnieje oddzielny program dla wegetarian, który pozwala tym osobom realizować program w całości;

GINEKOLOGIA

 • dostosowanie diety do zwiększonego zapotrzebowania energetycznego i w specyficzne składniki pokarmowe;
 • konieczność wykonania wstępnych badań;
 • w zależności od czasu, jaki upłynął od porodu i jego rodzaju, dostosowanie intensywności i rodzaju treningu;
 • uregulowanie gospodarki hormonalnej poprzez znaczne zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej (największego gruczołu wydzielania wewnętrznego) reguluje procesy hormonalne zachodzące w organizmie kobiety i co służy pod każdym względem prokreacji;
 • anemia i niedobory witaminowe bardzo częste u osób otyłych, normalizują się w trakcie programu; zachodzi normalizacja ciśnienia tętniczego, glikemii i poziomu lipidów; wydolność i sprawność fizyczna znacznie się poprawia, co sprzyja prawidłowemu przebiegowi ciąży i porodu;
 • dieta obejmuje zwiększoną ilość makro- i mikroelementów, witamin i składników pokarmowych potrzebnych do normalizacji funkcji rozrodczych kobiety oraz bezpiecznego rozwoju płodu (np. kwas foliowy);
 • systematyczny ruch fizyczny oraz poprawa samooceny pozwala zmniejszyć stres przewlekły i poprawia zdrowie psychofizyczne;